Home ImeiTrace Contact Leveringsvoorwaarden
x

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en op alle aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd tussen Total Telecom en een Wederpartij, waarop Total Telecom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

2.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Total Telecom  voor de uitvoering waarvan door Total Telecom derden dienen te worden betrokken.

 

5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Total Telecom en zijn directie.

 

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Total Telecom en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.

 

9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

10. Indien Total Telecom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Total Telecom  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Aanbieding en prijzen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Total Telecom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Zij binden  Total Telecom op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.

 

2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, zonder dat Total Telecom tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

3. Total Telecom kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

 

5 De prijzen zijn af bedrijf van Total Telecom.com tenzij anders schriftelijk (mail fax of post), overeengekomen.

 

6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Total Telecom daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Total Telecom anders aangeeft.

 

7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Total Telecom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 Artikel 3 Overeenkomsten

1 De overeenkomst komt pas tot stand wanneer u als koper een bestelling plaatst en deze door Total Telecom geaccepteerd wordt. Total Telecom is gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer naar haar mening het doorzetten van de overeenkomst schade aan Total Telecom zal berokkenen of schade aan de relatie tussen beide partijen van de overeenkomst toebrengt.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

1 De vermelde prijzen op www.totaltelecom.nl hetzij via andere uitingen zoals e-mail, telefonisch  zijn in de valuta Euro (€) en zijn exclusief 19% btw. tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het artikel of in de aanbieding. Betaling dient (in geval van vooruitbetaling) binnen 8 dagen na orderdatum te geschieden. In geval van eenmalige machtiging zal het bedrag automatisch binnen 8 dagen na besteldatum afgeschreven worden.

 

2 Indien u als koper de bestelling op rekening geleverd krijgt, geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen met de directie van Total Telecom. Indien u deze termijn overschrijdt en de vordering door aanmaning of ter incasso wordt uitbesteedt dan zullen bijkomende administratiekosten, vorderingskosten van het incassobureau en vertragingsrente van 1% per maand berekend worden. Vetragingsrente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. Wanneer u in gebreken blijft en de betaling uitblijft, behoudt Total Telecom zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Total Telecom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Total Telecom dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is Total Telecom niet aansprakelijk voor de indirecte schade.

 

4 Total Telecom is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te leveren en het aldus uitgeleverde afzonderlijk te factureren.

 

 

5. Indien Total Telecom met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Total Telecom niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Total Telecom geleverde goederen  blijven eigendom van Total Telecom totdat de  Wederpartij  de totale factuur heeft voldaan aan Total Telecom.

 

2. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Total Telecom veilig te stellen.

 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Total Telecom daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

4. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Eventuele uitkering van de verzekering is Total Telecom gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Total Telecom bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

5. Voor het geval Total Telecom zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Total Telecom en door Total Telecom aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Total Telecom  zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 6 Garanties, reclamatie, verzending

1.Klachten van de Wederpartij, die betrekking hebben op gebreken aan zaken, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Wederpartij bij levering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Total Telecom ter kennis worden gesteld. Wederpartij dient een zorgvuldige tijdige controle te verrichten.

 

2. Indien het duidelijk is dat de artikelen niet conform de overeenkomst voldoen dan heeft Total Telecom de keus om deze te vervangen tegen nieuwe artikelen welke zonder bijkomende kosten nageleverd zullen worden dan wel te aanschafwaarde terug te betalen mits deze reeds is voldaan door de Wederpartij. Indien Wederpartij de artikelen om welke reden niet wil hebben kan Wederpartij deze binnen 2 dagen retourneren mits deze ongebruikt en nog in ongeopende verpakking zit en geheel vrij van gebruikssporen is.

 

3. Indien Total Telecom Producten aan Wederpartij aflevert welke Total Telecom van haar toeleveranciers heeft verkregen,  is Total Telecom nimmer tot een verdergaande
garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Wederpartij gehouden dan waarop Total Telecom ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken
.

 

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan.

 

5 Het terugzenden van goederen naar Total Telecom is ten  laste van de Wederpartij. Indien u goederen terugstuurt met de post, kan Total Telecom  niet aansprakelijk gesteld worden voor producten die verloren gaan. Wij raden u daarom aan defecte

Deze tekst geldt niet voor originele accessoires & GSM’s. Originele accessoires & GSM’s moeten door u naar de gekende servicecentra van het desbetreffende merk verstuurd worden.

 

6 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

 

7 Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Total Telecom daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

8 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht

 

 

Artikel 7 Levering

1. De door  Total Telecom opgegeven levertermijnen gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Total Telecom voor de uitvoering van de order nodig heeft in bezit zijn van Total Telecom.

 

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Total Telecom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Total Telecom dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is Total Telecom niet aansprakelijk voor de indirecte schade.

 

3. Levering en prijzen zijn af bedrijf van Total Telecom, tenzij schriftelijk anders bepaald. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Total Telecom gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

4. Verzoekt een Wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de in lid 3 vermelde wijze te doen plaatsvinden, dan zal Total Telecom de hieraan verbonden kosten aan de Wederpartij in rekening brengen.

 

.

Artikel 8 Gebruik van de website

1. De website www.totaltelecom.nl  of een onderdeel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, of op enige andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder schriftelijke toestemming van Total Telecom

 

2. Total Telecom behoudt zich het recht voor haar diensten te weigeren, en /of orders te annuleren als zij van mening is dat de Wederpartij handelt in strijd met de wet of dat de relatie schadelijk kan zijn voor de belangen van Total Telecom.

 

 

 

Artikel 9 Overmacht

1. Total Telecom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Total Telecom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Total Telecom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Total Telecom of van derden daaronder begrepen. Total Telecom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Total Telecom zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

3. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet uitsluitend: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.

 

4. Total Telecom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voor zoveel Total Telecom ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Total Telecom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Total Telecom partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Total Telecom het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11 Privacy verklaring

1. Total Telecom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie  vertrouwelijk wordt behandeld. Total Telecom gebruikt de  gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Total Telecom deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van Wederpartij.

 

2. Total Telecom  zal  persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Total Telecom gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als Wederpartij  een bestelling plaatst, hebben we  naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en Wederpartij eventueel van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om te bestellen bij Total Telecom zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met  toestemming  van Wederpartij  persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan Total Telecom de website personaliseren.

 

3. Met  toestemming van Wederpartij gebruiken Total Telecom de gegevens om de Wederpartij te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als Wederpartij hier niet langer prijs op stelt, kan Wederpartij  dat middels een e-mail kenbaar maken.

 

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.

 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Total Telecom.

 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 13 DOA PROCEDURE TOTAL TELECOM BV.

DOA's dienen binnen één weken na leverdatum bij Total Telecom BV aangemeld te worden.

Accessoires kennen geen DOA procedure. Deze kunt u aanmelden via de normale service.

 

DOA aanmelden bij Total Telecom via

Internet: www.totaltelecom.nl.

Algemeen:

- Toestellen dienen binnen 7 dagen na levering retour te komen van de dealer met minder dan 10 belminuten. Controle hierop verloopt via de kassabon met vermelding IMEI-nummer.

- Indien er sprake is van "winkelvoorraad" dient de beltijd op 0 minuten te staan.

- Het toestel dient vervolgens binnen 3 dagen bij Total Telecom aangemeld te worden via www.totaltelecom.nl

- Voorwaarden:

- De verpakking is onbeschadigd

- Het toestel is onbeschadigd en mag geen sporen van gebruik vertonen. ( buiten de 1e opstart van het toestel )

- Accessoires die in de doos meegeleverd worden, vallen buiten de DOA regeling

- Het defect is geen gevolg  van transportschade

- Het defect is geen gevolg is van val - of stootschade, vochtschade of onoordeelkundig gebruik

- Het toestel is geen showmodel (dan geldt de normale reparatieprocedure)

Verzendvoorwaarden:

Toestel dient in de originele doos incl. alle bijgeleverde accessoires (ongebruikt en onafgerold) en een duidelijke klachtomschrijving aangeleverd te worden via het online- RMA systeem van Total Telecom. Het imeinummer van het toestel is gelijk aan het imeinummer van het sales pack.

De toestellen worden bij binnenkomst op bovenstaande voorwaarden gecontroleerd. Bij een terechte DOA toekenning volgt een credit. Bij een onterecht DOA verzoek, wordt het toestel retour naar de klant gestuurd met behandelingskosten.

Hierna kan deze contact opnemen met Dynafix After Sales Services 045-5245778 .

 

Na de één week DOA termijn kunt u contact opnemen met: Dynafix After Sales Services 045-5245778 of Teleplan Communications B.V. 079-3304307

- De unit dient jonger te zijn dan 60 dagen na productie datum. (te controleren en beoordelen door fabrikant)

- Bij omruiling in de winkel is een bewijs van terugname nodig! (omruilbewijs/kassabon met vermelding IMEI-nummer)

- Van Nokia toestellen zonder kassabon wordt de garantie gecontroleerd via het IMEI-nummer op Nokia Online.

- Fabrikant beoordeelt na ontvangst of de DOA voorwaarden zijn nageleefd. Indien dit niet het geval blijkt te zijn wordt het toestel retour gestuurd en gefactureerd inclusief orderkosten/onderzoekskosten.

 

Het RMA-systeem van Total Telecom kan uitsluitend alleen gebruikt worden voor het aanmelden van DOA-toestellen. Beoordeling hiervan vind plaats volgens bovengenoemde procedure en voorwaarden.

Gewone reparaties dienen aangeboden te worden bij de bekende servicestations van de desbetreffende fabrikant.

In geval van DOA zal het toestel te allen tijde worden gecrediteerd volgens de dan huidig  geldende verkoopprijs van Total Telecom BV. 

 

 

 

 

Nieuw binnen

Samsung

Samsung S711 Galaxy S23 FE 5G 128GB DS Indigo

Login

Samsung

Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 256GB DS Green

Login

Samsung

Samsung F956 Galaxy Fold 6 DS 256GB 5G Silver

Login

Samsung

Samsung F741 Galaxy Flip 6 256GB 5G DS Silver

Login

Maior

Maior Flip Seniorentelefoon 4G

Login